احتراماً به استحضار ميرساند كه شركت صنايع سردسازي تهران (ميراکو سابق) با قريب به نيم قرن تجربه و
پيشـينه مثبت در ساخت تجهيزات با بهرهگيري از دانش روز، توان فني مهندسين و كارشناسان (با گارانتي یكساله)
در زمينه مشاوره و طراحي، ساخت و اجراء تجهيزات ذيل بر اساس استانداردهاي نوين بينالمللي مانند
HACCP و ( 2018 ) ISO88111 – فعاليت چشمگيري دارد. لذا رزومه كاري جهت مطالعه و بررسي به
حضورتان ارائه ميگردد.